Om Mima

Hvad er MiMa?

I 2013 etablerede De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) for at opbygge viden om råstoffernes forsyning og betydning for samfundet med henblik på at bidrage til løsninger på fremtidens råstofudfordringer både i Danmark og globalt.

Videncenterets formål er at monitere og analysere råstofforsyning og efterspørgsel for at kunne opnå en sikker og bæredygtig forsyning af mineralske råstoffer. MiMa opbygger viden om de komplekse sammenhænge, der udgør værdikæderne for de enkelte råstoffer, fra efterforskning og udvinding, forarbejdning og produktion af halvfabrikata og varer til forbrug og eventuelt genanvendelse.

MiMa analyserer blandt andet, om det danske samfund og danske virksomheder kan blive berørt af flaskehalse i de mineralske ressourcers forsyningskæder, og i hvilket omfang dette vil påvirke den danske økonomi. Centeret undersøger globale og nationale råstofstrømme, udarbejder prognoser for fremtidig råstofbrug og moniterer pris- og handelsudvikling for råstoffer.

Endelig studerer MiMa muligheder og udfordringer forbundet med genanvendelse af mineralske råstoffer.

Samarbejd med MiMa

MiMas arbejde tager afsæt i GEUS’ forskningsbaserede viden og kapacitet på råstofområdet, og centeret er en del af Afdelingen for Kortlægning og Mineralske Råstoffer, som giver betydelige synergieffekter for opgaveløsning. MiMa udarbejder egne analyser og forskning og yder desuden målrettet information og vejledning til både myndigheder og private interessenter. Derudover indgår MiMa i forskningssamarbejder og deltager i formidlings- og undervisningsaktiviteter omhandlende råstoftemaer.

MiMas medarbejdere har en bred baggrund inden for geovidenskab, materialestrømsanalyse, procesteknologi og ingeniørvidenskab, og det er centralt for en holistisk forståelse af forsyningskædernes kompleksitet. Centeret arbejder med mange typer af interessenter. Eksempelvis har MiMa indgået i projekter med myndigheder og styrelser, virksomheder og brancheorganisationer samt danske og internationale forskningsinstitutioner.

Du er velkommen til at kontakte os.

Jakob Kløve Keiding
Centerleder

Telefon: 91 33 34 34
E-mail: jkk@geus.dk

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa, GEUS), foto af Jakob Kløve Keiding

MiMas fokusområder

Grøn omstilling, vindmøller

Grøn omstilling

Omstillingen af energiproduktionen fra kul, olie og naturgas til grønne teknologier går hurtigt i disse år. I Danmark udgør den grønne energiproduktion mere end 45 procent af den samlede energiproduktion. Men den grønne omstilling forudsætter, at der er råstoffer nok til at fremstille alle vindmøllerne, solcellerne, elbilerne, varmepumperne, batterierne osv. – og til en pris, markedet kan betale. Nogle af disse nøgleråstoffer er vurderet som kritiske af EU, og kun en meget lille del kan fremskaffes fra de cirkulære materialekredsløb.

Forsyningssikkerhed, containerskibe

Forsyningssikkerhed

Råstofferne og de materialer, der fremstilles med dem, spiller en fundamental rolle for vores samfund. Broer og bygninger, veje og vindmøller, tv og telefoner. Stort set alt, hvad vi omgiver os med, stammer fra forarbejdede mineralske råstoffer. Men vores forbrug forudsætter, at forsyningssikkerheden er på plads, og at den følger med, når vores samfundsbehov ændrer sig.

cirkulære økonomi, sortering af metal

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi, genanvendelse og grøn omstilling handler om, hvordan samfundet mere effektivt kan anvende råstofferne til at skabe en større værdi for samfund og miljø. Disse er centrale emner, som myndigheder, virksomheder og investorer må forholde sig til – ikke bare nationalt, men også internationalt.

GEUS logo

MiMa – en del af GEUS

MiMa er en del af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), som er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
GEUS er geologisk datacenter og udfører undersøgelser, forskning, rådgivning og kortlægning.